Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Regulamin Sklepu Stacjonarnego - firma Marxus

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu Stacjonarnego i zawierania umów zakupu towarów wraz z ich transportem i montażem z PUH MARXUS JERMAK I WSPÓLNICY sp. jawna z siedzibą w Tarnowie, ul. Do Huty 37C, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000701682, posiadającej NIP: 9930664940.

 

 1. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Stacjonarnego
 2. Właścicielem sklepu jest firma PUH MARXUS JERMAK I WSPÓLNICY sp. jawna z siedzibą w Tarnowie, ul. Do Huty 37C, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000701682, zwana dalej Sprzedającym.
 3. Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się następujące definicje:.

  a) Sklep Stacjonarny – sklep stacjonarny Sprzedawcy, usytuowany w Tarnowie, ul. Do Huty 37C. Prowadzi sprzedaż towarów na odległość gdy są one niedostępne w magazynie oraz sprzedaż towarów tradycyjną. Przyjmowanie zamówień przez sklep stacjonarny odbywa się bezpośrednio w sklepie, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.

Możliwy sposób porozumiewania się z klientem:

emailem: biuro@marxus.pl
telefonicznie:  14 629-81-06 / 608-261-262 / 660-734-400


W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedającego dla klientów z Polski odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

Pracujemy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 do  17:00

 1. a) Użytkownik – to osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. b) Towary – żaluzje zwijane, bramy, kraty , żaluzje poziome aluminiowe i drewniane, żaluzje pionowe, żaluzje plisowane, rolety tekstylne, zasłony Panel Track, moskitiery, wyposażenie dodatkowe , części i akcesoria
 3. Zakup – umowa kupna Towaru dostępnego w magazynie od ręki lub w sklepie stacjonarnym.
 4. Zamówienie – umowa kupna, gdy towar nie jest dostępny od ręki i towary muszą być sprowadzone wg specyfikacji Klienta. Musi być realizowane przez Sklep Stacjonarny. Przyjmowanie zamówień przez sklep stacjonarny odbywa się bezpośrednio w siedzibie sklepu stacjonarnego, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
 5. Klient – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Stacjonarnym, który jest osobą fizyczną zdolną do czynności prawnych albo osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. (konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

 

 1. Ogólne warunki zakupów.
 2. Sklep stacjonarny prowadzi sprzedaż towarów na odległość oraz sprzedaż towarów tradycyjną. Przyjmowanie zamówień przez sklep stacjonarny odbywa się bezpośrednio w sklepie, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną

Możliwy sposób porozumiewania się z klientem:
emailem: biuro@marxus.pl
telefonicznie:  14 629-81-06 / 608-261-262 / 660-734-400

 1. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedającego dla klientów z Polski odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

Pracujemy: od poniedziałku do piątku w godzinach:  7  do  17

 1. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 2. W przypadku podania na stronie www Właściciela Sklepu wysokości cen poszczególnych produktów, obowiązujące w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na poszczególne produkty, obowiązują od dnia złożenia przez Klienta do dnia jego realizacji.
 3. Wszystkie ceny podawane na stronie www lub w sklepie stacjonarnym są wyrażone w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.
 4. Ceny podawane nie zawierają kosztów transportu zamówionego towaru na miejsce doręczenia wskazanego przez Klienta. Koszty te pokrywa klient dodatkowo, są one podane jako osobna pozycja w i ich wysokość jest uzależniona od wagi i wymiarów zamawianych produktów.
 5. Koszty transportu są przedstawiane indywidualnie podczas dokonywania Zakupu.
 6. Koszty płatności – koszty przelewu na konto jest zgodne z indywidualnymi kosztami taryf bankowych Klienta,
 7. Koszty połączeń telefonicznych – zgodne z taryfami operatorów z usług których korzysta dzwoniący.
 8. Sposoby dokonywania płatności za Zakup – Klient ma prawo wybrać najwygodniejszą dla niego formę płatności.
 9. Sklep Stacjonarny oferuje możliwość dokonania zakupu w jednym z następujących trybów:

  a) w trybie od ręki – tryb ten umożliwia dokonywanie zakupu Towarów dostępnych w magazynie. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać przelewem na konto, kartą kredytową, gotówką. Dowodem zakupu jest wówczas Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona do paragonu.

  b) w trybie na zamówienie – tryb ten umożliwia dokonywanie zakupu towarów niedostępnych w magazynie, gdy muszą być sprowadzone od Producenta wg specyfikacji Klienta w formie kontraktu fiskalnego potwierdzonego podpisem lub akceptacją e-mailową. Potwierdzeniem dokonania zamówienia jest wpłata bezzwrotnej zaliczki indywidualnie ustalanej z Klientem. Zapłaty można dokonać przelewem, kartą kredytową, gotówką. Ponieważ dowodem zakupu będzie tutaj faktura zaliczkowa Klient podaje dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku zakupu przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą Klient podaje dane związane z prowadzoną przez niego działalnością: nazwę firmy, jej formę prawną, adres, NIP. Realizacja zamówienia zależy od rodzaju zamówionego towaru i jest każdorazowo ustalana z Klientem. Pozostałą kwotę klient wpłaca po otrzymaniu informacji, iż zamówiony Towar jest do odebrania. Po otrzymaniu zapłaty Towar zostaje wydany przez Sklep Stacjonarny.
 10. Zamówienie towaru, który musi być sprowadzony dla Klienta wg jego specyfikacji, nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Stacjonarny potwierdzenia zapłaty.
 11. Dostawa do Klienta – termin realizacji zależy od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Zwyczajowy czas realizacji przez firmy kurierskie to 2-3 dni robocze. Klienci wybierający przesyłkę kurierską mogą otrzymać telefon od kuriera w celu ustalenia godziny odbioru przesyłki.

UWAGA! Przed odbiorem przesyłki trzeba obejrzeć czy paczki nie są uszkodzone, rozerwane czy zniszczone przez firmę transportową. W takiej sytuacji należy spisać protokół reklamacyjny z kurierem dostarczającym przesyłkę i natychmiast skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia dalszego postępowania.

UWAGA! Należy również niezwłocznie obejrzeć zawartość kartonów. Ewentualne uszkodzenia zgłosić do 2 dni. Reklamacje po upływie tego czasu nie będą uznawane.

 1. Dokument kupna – Paragon fiskalny, faktura VAT do paragonu lub faktura zaliczkowa. Dokument zostanie wystawiony za zakupione przez Klienta w Sklepie Towary. Dokument kupna zostanie dołączony do przesyłki zawierającej zakupione przez Klienta towary.
 2. Towary produkowane przez firmę Marxus tworzony jest zgodnie z wewnętrznymi normami technologicznymi oraz występującymi w branży dopuszczalnymi tolerancjami produkcyjnymi poszczególnych komponentów wchodzących w skład systemu.
 3. Jeżeli Zakup dokonany przez Klienta nie może być zrealizowany w jakiejkolwiek części, ze względu na niedostępność któregokolwiek z zamówionych przez Klienta Towarów, Sklep Stacjonarny niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta. W tym przypadku Klient ma do wyboru

  a) odstąpienie od umowy i podanie Sklepowi Stacjonarnemu sposobu przekazania całej kwoty za cały zakup (brak istotny - gdy brakująca część uniemożliwia bezpieczne i normalne korzystanie z zakupionego Towaru) ,

lub

b) odstąpienie od umowy i podanie Sklepowi Stacjonarnemu sposobu przekazania kwoty tytułem zwrotu kwoty za niedostępny produkt (brak nieistotny - gdy brakująca część nie uniemożliwia normalnego i bezpiecznego korzystania z zakupionego Towaru a jedynie wpływa na estetykę lub dekorację).

 

III. Prawo odstąpienia od umowyzawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

 1. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy Klientów wyłącznie będących Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014r. poz. 827.) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni licząc od dnia wydania rzeczy, przez złożenie pisemnego oświadczenia (bez konieczności uzasadnienia odstąpienia) 
 3. Terminy odstąpienia od umowy: 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od otrzymania rzeczy przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik 
 4. W oświadczeniu Konsumenta o odstąpieniu od umowy na podstawie uprawnienia opisanego w Rozdziale III ust. 1 Regulaminu wskazane jest by Konsument podał:
 5. a) Dane osobowe Klienta ( imię i nazwisko)

  b) dokładny adres,

  c) nazwę, numery, ilość towarów, od których odstępuje,

  d) formę, w jakiej chce otrzymać zwrot kwoty tytułem zapłaty za zamówiony towar (do wyboru przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy); w zależności od formy zwrotu powinien podać adres doręczenia lub numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy,

  e) dla swej ważności oświadczenie konsumenta winno zawierać informacje, że uważa on umowę za niezawartą lub nieważną

  f) wskazanie dowodu zakupu (może to być kopia dowodu zakupu. Który został wystawiony tytułem sprzedaży zamówienia przez Klienta produktów, wydruk potwierdzenia przelewu pieniędzy tytułem ceny itp.). W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy klient może wskazać także formę w jakiej Klient zwróci towar: kurierem, poprzez podmiot świadczący usługi pocztowe, zwrot osobisty w siedzibie Sklepu Stacjonarnego, itp.
 6. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie www Sklepu Stacjonarnego.
 7. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: Do Huty 37C, 33-100 Tarnów lub emaliowo w formie skanu na adres biuro@marxus.pl
 8. Skutki odstąpienia od umowy - podstawowym skutkiem odstąpienia od umowy jest zwolnienie Konsumenta z wszelkich zobowiązań.
 9. Warunki odstąpienia od umowy – odstąpienie od umowy może nastąpić, gdy to, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach tzw. zwykłego zarządu.
 10. Odpowiedzialność konsumenta za korzystanie z rzeczy w stopniu większym, niż jest to konieczne do zbadania rzeczy będzie miała charakter odszkodowawczy. Sprzedający może zwrócić konsumentowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem, w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru, w szczególności, gdy Konsument :
 11. a) Zniszczy oryginalne opakowanie
  b) Podejmie próby montażu (wyjmie więcej niż jeden elementów z kartonu, rozerwie torebki foliowe ze śrubami, usunie elementy zabezpieczające)
  c) uszkodzi mechanicznie wyjęty element
  d) w jakikolwiek inny sposób przekroczy zwykły zarząd powodując tym samym obniżenie wartości towaru
 12. Zwrot kosztów dostarczenia Towaru w przypadku odstąpienia od umowy- Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zatem, Sprzedawca zwraca Konsumentowi równowartość najtańszego transportu z dostępnych dla danego Zakupu.
 13. Przypadki, kiedy Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy:
 14. a) Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (na specjalne zamówienie).
  c) Umowy, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 15. d) Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.

 

 1. Zwrot Towaru
 2. Towar, od którego umowy zakupu Konsument odstąpił, powinien zostać niezwłocznie odesłany Sprzedającemu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Adres zwrotu Towaru: Do Huty 37C, 33-100 Tarnów.
 4. Koszty bezpośrednie odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument 
 5. Konsument zobowiązany jest tak zabezpieczyć zwracany Towar, aby nie uległ on zniszczeniu podczas transportu. Za wszelkie uszkodzenia Towaru podczas transportu prowadzące do pomniejszenia jego wartości ponosi Konsument i Sprzedający może zwrócić konsumentowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towar

 

 1. Zwrot Płatności
 2. Termin zwrotu płatności Konsumentowi: Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt. III.8 i 9, w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem pkt III.10 i pkt IV.4.
 3. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane przekazem pocztowym lub przelewem na konto w zależności od tego, jaką wersję rozliczenia wybrał Konsument na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 4. Sklep Stacjonarny może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu kompletnego Towaru.

 

 1. Rękojmia
 2. Z tytułu rękojmi - Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku; podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 3. Wada fizyczna - Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży
 4. Wada prawna - Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 7. Za wady fizyczne Towaru nie uznaje się cech charakterystycznych dla wybranego przez Klienta rodzaju materiału, w szczególności:
  a) Różnic odcieni rolet i żaluzji wykonanych z materiału i drewna;
  b) Sęków widocznych roletach i żaluzjach wykonanych z litego drewna/bambusa;
  c) Zmiana odcienia rolet i żaluzji wykonanych z materiału i z litego drewna/bambusa, pod wpływem działania czynników atmosferycznych
 8. d) Nieznaczne odkształcanie się piórek drewnianych/bambusowych,

e)odkształcanie tkaniny pod wpływem  warunków klimatycznych pomieszczenia,

f)tkaniny dzień i noc – przesunięcie wzoru – układanie w łuk,
g) Zużycie Towarów w trakcie użytkowania;

 1. Konsument może dochodzić swoich praw z rękojmi lub z gwarancji Producenta.
 2. Wada istotna - Przesłanka umożliwiająca złożenie przez Konsumenta żądania odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej (np. odprysk farb, drobne pęknięcie, niedomalowanie, plama). Istotność wady należy analizować z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia i celu. W przypadku wady nieistotnej stosujemy procedury Reklamacyjne.

 

VII. Gwarancja

 1. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonywać w sprzedawcy (u którego produkt został zakupiony) na piśmie pod rygorem nieważności. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać nazwę produktu, opis usterki oraz dane kontaktowe. Przy zgłoszeniu reklamacji niezbędny jest dowód zakupu produktu. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży Towaru Klientowi i wynosi:
 2. Na rolety, bramy, kraty – 24 miesiące,
 3. Żaluzje poziome aluminiowe i drewniane 24 miesiące,
 4. Żaluzje pionowe – 24 miesiące,
 5. Żaluzje plisowane – 24 miesiące,
 6. Rolety tekstylne – 24 miesiące,
 7. Zasłony Panel Track – 24 miesiące,
 8. Moskitiery ramkowe oraz rolowane – 24 miesiące,
 9. Na wyposażenie dodatkowe – według gwarancji producenta.
 10. Gwarancja jest ważna pod warunkiem wykonania montażu zgodnie z „instrukcją montażu” i prawidłowej konserwacji oraz eksploatacji Towaru (zgodnie z przeznaczenie).
 11. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji występuje jedynie w przypadku całkowitego uregulowana należności wobec Sprzedającego (Producenta)
 12. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu serwisu gwarancyjnego w przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego.
 13. W czasie trwania gwarancji usuwane są bezpłatnie wszelkie usterki będące wadami powstałymi w trakcie produkcji lub będące wadami ukrytymi materiału. Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru lub jego wymiany na towar bez wad.
 14. Sprzedawca nie ponosi innych kosztów spowodowanych wadą Towaru poza określonymi w ust. 5
 15. Wybór sposobu realizacji roszczenia gwarancyjnego pozostaje w gestii Sprzedawcy.
 16. Klient zobowiązany jest do ilościowego oraz jakościowego odbioru towarów w zakresie wad jawnych, które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze rolet lub bram. Za wady jawne uważa się niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne.
 17. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi gdy przedstawiciel Producenta zgłosi się u Klienta w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji (oględziny, naprawa lub wymiana wyrobu) i nie jest w stanie tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Klienta. Termin załatwienia reklamacji przedłuża się wówczas  o czas wynikający z tego faktu zwłoki. Jeżeli klient dwukrotnie uniemożliwi dokonanie oględzin, naprawy, lub wymiany wyrobu, uważa się, że zrezygnował on z roszczeń gwarancyjnych, a reklamacja będzie traktowana jako nieuzasadniona.
 18. Gwarancje nie obejmuje wad , usterek i szkód powstałych w wyniku:
 19. Montażu niezgodne z instrukcją,
 20. Zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Klienta,
 21. Zastosowania wyroku niezgodnego z przeznaczeniem,
 22. Zaniechania konserwacji,
 23. Nieprawidłowej obsługi,
 24. Uszkodzenia mechanicznego powstałego w transporcie i montażu wykonanego we własnym zakresie przez Klienta lub na skutek niestabilności konstrukcji, w których zamontowane są Towary.
 25. Zamontowania towarów w środowisku narażonym na wysoką korozyjność,
 26. Problemów z obsługą urządzenia elektrycznego spowodowanego zakłóceniami od innych urządzeń.
 27. Gwarancja wygasa w przypadku zmiany miejsca instalacji towaru lub zmiany właściciela Towaru jeżeli nowy właściciel pomimo wezwania i udzielenia mu odpowiedniego terminu nie poda swoich danych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usługi lub zawarcia i wykonania umowy gwarancji.
 28. Gwarancja jest ważna wyłączenie na terytorium Polski oraz obejmuje produktu zakupione i zamontowane na terytorium Polski.

 

VIII. Reklamacje.

 1. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym, bez naruszania oryginalnych opakowań producenta.
 2. Elektroniczny formularz reklamacji do pobrania na stronie www Sklepu Stacjonarnego.
 3. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej w postaci wypełnionego formularza i załączonego zdjęcia należy przesyłać na adres: Do Huty 37C, 33-100 Tarnów lub na adres biuro@marxus.pl
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Dział Reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacji przez Sklep Stacjonarny.
 5. W oświadczeniu Klienta zawierających reklamację zakupionego Towaru, wskazane jest aby Klient podał:
  a) imię i nazwisko,
  b) dokładny adres,
  c) telefon kontaktowy
  d) powód reklamacji,
  e) dowód zakupu, który został wystawiony tytułem sprzedaży reklamowanych przez Klienta produktów,
  f) żądanie co do czynności jakie ma podjąć Sprzedający:
  - naprawy
  - wymiany
  - obniżki ceny
  - zwrotu pieniędzy, gdy pozostałe czynności okażą się niemożliwe wraz z podaniem sposobu przesłania pieniędzy
 6. W przypadku uznania reklamacji towar niezgodny z umową zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy a koszty transportu związane z tą wymianą ponosi Sprzedający. Jeśli okaże się to niemożliwe, Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny zamówionego towaru albo obniży jego cenę.
 7. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym.
 8. Przesyłki „za pobraniem” lub wysłane na koszt odbiorcy zaadresowane na adres Sklepu Stacjonarnego lub siedziby firmy nie będą odbierane przez adresata.
 9. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail: biuro@marxus.pl lub pod numerem telefonu 14 629-81-06 / 608-261-262 / 660-734-400. Taryfy opłat za połączenie telefoniczne wg opłat operatora osoby dzwoniącej.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń
 2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej
 3. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
 4. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 5. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego
 6. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 7. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl.

 

 1. Ochrona danych osobowych.

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sprzedawca a ich przetwarzanie odbędzie się na poniższych zasadach.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcie umowy sprzedaży, zaś podstawą przetwarzania jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3)Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych,
w rozumieniu przepisów o ochronie danych: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe oraz IT,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego oraz w celach archiwalnych

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych skutkować będzie brakiem zawarcia umowy. W każdy momencie może Pani/Pan cofnąć takową zgodę. 

 

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawieranej z Klientem w ramach działalności Sklepu Internetowego następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi Dowodu Zakupu wraz z przesyłką zawierającą zamówiony towar oraz przedmiotowym regulaminem.
 2. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem jest prawo polskie, a w szczególności przepisy Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014r. poz. 827.) chyba że bezwzględne przepisy prawa stanowią inaczej.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku.